key-2323278_1920

הדרך לפתיחת עסק מתחילה בעירייה – אישור הנדסה

הדרך לפתיחת עסק מתחילה בעירייה – אישור הנדסה

עסקים רבים מתפתחים, מתרחבים, מצטמצמים ונאלצים להעתיק את מקום פעילותם ממקום אחד למשנהו. פתיחת עסק חדש ו/או העתקתו למקום חדש, הינו הליך הטעון קבלת רישיון עסק מאת הרשות המקומית.

ברוב המקרים, בעל העסק מכיר את הדרישות הטכניות בהן הוא נדרש לעמוד, לצורך הפעלת העסק הספציפי. כך לדוגמא: בעל מסעדה מכיר את דרישות משרד הבריאות הרלבנטיות אליו. יחד עם זאת, השלמת הדרישות הטכניות אינה מספיקה לקבלת רישיון עסק, ולעיתים בעלי העסקים מסתבכים ועלולים למצוא את עצמם, בלא משים, על מסלול התנגדות עם הרשות המקומית.

אישור הנדסה של הועדה המקומית לרישוי ובניה
אחד האישורים המהותיים ביותר, הנדרש מכל סוגי העסקים טעוני הרישוי, הינו אישור הנדסה של הועדה המקומית לתכנון ובניה, הכלול בחוק רישוי עסקים ומהווה אמצעי נוסף לאכיפת חוקי התכנון והבניה. קבלת אישור הנדסה לרישיון עסק מותנה, בין היתר בתנאים הבאים:

  • המבנה בו פועל העסק תואם להיתר הבניה;
  • אין במבנה חריגות בניה ו/או בניה בסטייה מהיתר;
  • העסק מבצע שימוש התואם את ייעוד הקרקע, כפי שנקבע עפ"י תוכניות בנין עיר;

בעלי העסקים השוכרים מבנים לצורך הפעלת בתי העסק, נוטים לייחס את האחריות לבניה בסטייה מהיתר ו/או לחריגות הבניה ו/או לשימוש החורג, לבעל הקרקע – המשכיר.
גם חוק התכנון והבניה מטיל על בעלי הקרקע את האחריות לבניה ו/או שימוש בלתי חוקי, גם אם השוכר הוא זה אשר ביצע את בניה בסטייה מהיתר ו/או חריגות הבניה ו/או השימוש החורג.
אולם יחד עם זאת, חשוב לדעת, כי במצב בו קיימת בניה בסטייה מהיתר ו/או חריגות הבניה אשר נבנתה ע"י בעל העסק הספציפי ו/או בעל הקרקע, הרשות המקומית לא תיתן אישור הנדסה לרישיון העסק הספציפי.

לכן בטרם פתיחת עסק חדש ו/או העתקת בית עסק למבנה חדש, חשוב מאוד לבדוק ברשות המקומית האם קיים אישור הנדסה למבנה לשימוש הספציפי של בית העסק.

בעיה זו נפוצה במיוחד, בבתי עסק הפועלים על קרקעות המיועדות לחקלאות, שכן במצב זה, כל שימוש שאינו שימוש חקלאי עפ"י סעיף 7 לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, מהווה שימוש חורג אשר לא יאפשר לבית העסק לקבל אישור הנדסה הנדרש לרישיון עסק.

במסגרת התיקון האחרון לחוק רישוי עסקים, המחוקק העניק למהנדסי הועדות המקומיות שיקול דעת להעניק את אישור ההנדסה גם במקרים בהם העסק או המבנה לא עומדים בתנאים לעיל, ואולם מדובר בשיקול דעת בלבד אשר מוגבל מעצם טבעו ומופעל במשורה.

לסיכום, אישור ההנדסה הינו אמצעי אכיפה זמין ונגיש ביותר בידי הרשויות לאכיפת חוקי הבניה, אך יחד עם זאת, הניסיון מלמד שישנם מספר אמצעים המאפשרים להתמודד עימם. בחלק מהמקרים לרשות אין התנגדות לפעילותם של עסקים מסוימים, על אף שטרם הספיקה או שלא מצאה צורך להגדירם בתכנית בניין עיר, ולצידם, ישנם מקרים מורכבים יותר, בהם נדרש יעוץ משפטי ממומחים בעניין.

חשוב לדעת ולזכור כי עסק הפועל ללא אישורים נדרשים צפוי לקנסות ואף לצו סגירה, בהתאם למדיניות הרשות וליכולת האכיפה שלה.

שתפו פוסט זה

דילוג לתוכן